STATUTUL ORASULUI DEVA
HOTARAREA NR.197/2003
privind aprobarea Statutului municipiului Deva Judetul Hunedoara,

Avand în vedere Expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, din continutul careia rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Statutului unitatii administrativ-teritoriale, municipiul Deva, In conformitate cu prevederile articolului 20 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.53/2002 privind statutul- cadru al unitatii administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr.96/2003, In temeiul art.38 alin.3, precum si al art.46 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H O T A R A S T E :
Art.1.– Aproba Statutul municipiului Deva, prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.– La data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.19/1992.
Deva, 29 mai 2003
      PRESEDINTE DE SEDINTA,
      Consilier,
      Grigorie Burjan

      CONTRASEMNEAZA,
      Secretar,
      Jr.Ioan Petru Albu
 
Anexa la Hotararea nr.197/2003

S T A T U T U L
unitatii administrativ-teritoriale, Municipiului D e v a


Municipiul Deva, colectivitate umana cu personalitate juridica si autonomie deplina în administrarea intereselor locale si exercitarea autoritatii în teritoriul administrativ prevazut de lege, îsi stabileste urmatorul statutul:
Art.1. – Municipiul Deva este situat în judetul Hunedoara, delimitat la est de orasul Simeria si comuna Harau, la nord de comunele Soimus si Vetel, la vest de comunele Carjiti si Pestisul Mic, iar la sud de municipiul Hunedoara, conform Anexei care face parte integranta din prezentul Statut.Municipiul Deva este localitate de rangul II, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”.
Art.2.– Municipiul Deva cuprinde, în afara orasului Deva, localitatea componenta Santuhalm si satele apartinatoare Cristur, Barcea-Mica si Archia.
Localitatea componenta Santuhalm face parte din trupul principal al orasului Deva si este situata în partea estica a municipiului, pe D.N.7 la 2 km distanta de acesta. Satul apartinator Cristur are o suprafata totala de 199,98 ha si este situat în partea sud-estica a municipiului Deva pe DN 68 N, la o distanta de 1,5 km fata de DN 7. Satul apartinator Barcea Mica are o suprafata totala de 31, 57 ha, este situat în partea sud-estica a municipiului Deva si la est de localitatea Cristur, pe Dc 123 care se ramifica din DN 68B. Satul este situat la 4,1 km fata de Deva (pe traseul DN 68B, Dc 123), respectiv la 800 m fata de satul Cristur pe Dc 123. Satul apartinator Archia are o suprafata totala de 24,44 ha, este situat în partea sudica a municipiului Deva pe Dc 124, la o distanta de 2,4 km fata de DN 7. Suprafata municipiului Deva este de 5883,48 ha, iar intravilanul este de 1513,96 m.p..Intravilanul satelor apartinatoare Cristur, Barcea Mica si Archia însumeaza o suprafata de 256,99 ha.
Art.3. – Municipiul Deva, vechi centru istoric, iar mai recent politico-administrativ, cultural si economic, este resedinta judetului Hunedoara.Asezat la poalele Dealului Cetatii, orasul Deva si-a conturat o personalitate proprie, care l-a propulsat la un loc de cinste în randul municipiilor din Romania.Din secolul XIII, cand localitatea a devenit cunoscuta datorita cetatii, aici s-au scris pagini de seama ale istoriei si culturii.Din punct de vedere al provinciilor istorice romanesti, orasul Deva este situat în zona de interferenta a Transilvaniei cu Banatul.Prima marturie scrisa în care este amintit numele orasului, dateaza din 1269, cand într-un act emis de ducele Transilvaniei Stefan fiul lui Bela al IV-lea, se aminteste de cetatea regala Deva (“Castrum Deva”).
Art.4.– Populatia municipiului Deva (potrivit datelor recensamantului din 2002 (nevalidate înca) se prezinta astfel:
- Municipiul Deva = 69.257
din care:
- In localitatea Deva = 65.873
- In localitatea Santuhalm = 553
- In satul Cristur = 1.388
- In satul Barcea Mica = 1.351
- In satul Archia = 92
Populatia municipiului Deva, la data de 18 martie 2002 (ultima cifra oficiala) se ridica la 69.257 locuitori, din care:
- 33.341 barbati
- 35.916 femei.
Componenta etnica, calculata potrivit datelor recensamantului din 18 martie 2002 (nevalidate înca), se prezinta astfel:
-romani…………………61.785
-maghiari……………… 5.968
-rromi………………. 878
-germani……………… 338
Pe langa etniile de mai sus, în municipiul Deva domiciliaza si: secui, ucrainieni, sarbi, turci, evrei, rusi, lipoveni, italieni, polonezi.
Art.5.– Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala îsi au sediul în Deva, Piata Unirii nr.4, acestea sunt:
- Consiliul local al municipiului Deva ca autoritate deliberativa, si
- Primarul ca autoritate executiva
Art.6.– Consiliul local al municipiului Deva, constituit la data de 21 iunie 2000, este format din 23 de consilieri, avand urmatoarea componenta politica:
- Partidul National Liberal - 10 consilieri;
- Partidul Social Democrat - 5 consilieri;
- Partidul Romania Mare - 4 consilieri;
- Uniunea Democrata Maghiara din Romania - 4 consilieri;
Art.7. - Primarul, viceprimarii si secetarul municipiului, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului local, constituie o structura functionala cu activiate permanenta, denumita primarie.
Art.8. – Primarul în îndeplinirea atributiilor sale prevazute de Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, conduce compartimentele functionale din cadrul apartului propriu de specialitate al Consiliului local, precum si serviciile publice locale, reprezinta municipiul în calitatea sa de persoana juridica, exercita functia de ordonator principal de credite.
Art.9.– Serviciile publice existente, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, sunt urmatoarele:
- Serviciul public local de asistenta sociala;
- Serviciul public administrare imobile “Locato” ;
- Serviciul comunitar de cadastru si agricultura;
- Unitatea publica de asistenta sociala “Cantina de ajutor social” Deva;
- Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare.
Art.10.– Orice alte servicii publice se pot înfiinta numai în conditiile legii, prin hotarare a Consiliului local al municipiului Deva.
Art.11.– Municipiul Deva este situat în zona de împletire a fluxurilor de trafic care leaga zona centrala a tarii cu cea de vest prin DN 7 (E15) Sebes – Deva – Arad – Nadlac, si zona de sud cu cea de nord prin DN 66 si Dn 76, care împreuna formeaza drumul E79 Calafat – Craiova – Petrisani – Simeria – Deva – Brad – Oradea – Bors.Municipiul Deva este legat prin drumuri modernizate de toate orasele judetului, cele mai importante rute fiind Deva – Hunedoara (18 km), Deva – Brad (34 km), Deva – Orastie (28 km) si Deva – Hateg – Petrosani (93 km).Circulatia feroviara este facilitata de existenta magistralei feroviare 200, Bucuresti – Deva – Arad – Curtici.
Art.12.– In municipiul Deva functioneaza unitati de învatamant, de cultura, presa, radio si televiziune.In cadrul învatamantului preuniversitar, alaturi de cele 10 licee, în municipiul Deva mai functioneaza 5 scoli profesionale, 5 scoli postliceale, 2 scoli de maistri, 6 scoli generale, 6 gradinite cu program normal, 6 gradinite cu program prelungit, o cresa si 2 centre de plasament.
In anul 1990 a fost înfiintata Universitatea Ecologica care are un profil privat functionand sub directia fundatiei Ateneul Roman.
Din anul 1997 functioneaza Colegiul Pedagogic – coordonat de Universitatea de Vest din Timisoara.In anul 1999 s-au pus bazele Centrului Teritorial de Invatamant Economic Deschis la Distanta, filiala a Academiei de Studii Economice Bucuresti, cu sediul în cadirea Colegiului National Decebal.
In domeniul culturii municipiul Deva dispune de urmatoarele institutii:
- Biblioteca judeteana Hunedoara – Deva;
- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane;
- Teatrul de Estrada Deva;
- Casa de Cultura “Dragan Muntean” Deva.
Ca organe de presa apar:
- Cotidianul “Cuvantul Liber”;
- Cotidianul “Hunedoreanul”;
- Saptamanalul “Calauza”;
- Saptamanalul “Replica”;
- Saptamanalul “Gazeta de Hunedoara”;
- Saptamanaul “Actual”.
Municipiul Deva beneficiaza de trei posturi de televiziune, respectiv: PRO TV Deva, TELE 7 Deva, Antena 1 Deva.
In municipiul Deva functioneaza urmatoarele posturi de radio locale: Radioa “Deva”, Radio 21, Radio “Analog”, Radio “National FM”, Radio “PRO FM” Deva, Radio “Micul Samaritean” Deva.
Art.13.– Activitatea de supraveghere a starii de sanatate, coordonarea retelei sanitare, inspectia sanitara si eliberarea autorizatiilor si avizelor sanitare este coordonata de Directia de Sanatate Publica.
In cadrul Spitalului judetean functioneaza 25 de sectii cu un numar de 1053 paturi, personalul incluzand 169 de medici, 570 cadre sanitare medii si 270 cadre auxiliare.Pe langa Spitalul judetean mai functuioneaza cinci dispensare scolare si un dispensar sportiv.Primul laborator privat a început sa functioneze în anul 1992 sub denumirea Bioclinica.Din anul 1994 ca urmare a asocierii cu parteneri francezi s-a creat societatea Laboratoires Biomedical International.Pentru distributia medicamentelor a luat fiinta în anul 1992 Europharm – Sucursala Deva.In anul 1998 si-a început activitatea Casa Asigurarilor Sociale.Din anul 1999 s-au înfiintat cabinete medicale individuale în cadrul carora functioneaza medicii de familie.
Art.14.– Municipiul Deva are un profil economic complex, în cadrul caruia sectorele tertiar (serviciile) si secundar (industria) sunt cel mai bine reprezentate. In anul 2000 populatia activa reprezenta 32% din totalul populatiei municipiului.
Structura pe ramuri economice a populatiei active se prezenta astfel:
- industria extractiva - 4,85%;
- industria prelucratoare - 16,66%;
- industria energiei electrice si termice - 6,10%;
- constructii - 12,9%;
- transporturi - 9,95%;
- comert - 22,08%;
- finante si banci - 3,30%;
- administratie publica - 4,46%;
- învatamant - 6,35%;
- sanatate - 7,58%;
- agricultura - 0,32%, si
- alte activitati - 5,5%.
Dintre ramurile industriei în municipiul Deva cea mai mare pondere o au:
- industria materialelor de constructii - 25%;
- industria extractiva a minereurilor neferoase - 21%;
- industria alimentara - 18%;
- industria constructiilor de masini - 14%;
- industria textila - 13%;
Alte ramuri (energetica, metalurgica etc.) reprezinta 9% din totalul activitatilor industriale.
Alaturi de industrie un rol deosebit îl detin activitatile comerciale, de transporturi, telecomunicatii, gospodarie comunala.
Art.15.– Inventarul bunurilor care apartin domeniul public al municipiului Deva, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 si Hotararea Guvernului Romaniei nr.1352/2001, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr.634 bis.
Art.16.– Partidele politice care îsi desfasoara activitatea în municipiul Deva, sunt urmatoarele:
- Partidul National Liberal;
- Partidul Social Democrat;
- Partidul Romania Mare;
- Uniunea Democrata Maghiara din Romania;
- Partidul Umanist Roman Social Liberal;
- Partidul Democrat;
- Partidul National Taranesc Crestin Democrat;
- Partidul Popular Crestin;
- Partidul Unitatii Nationale a Romanilor;
- Partidul Socialist al Muncii.
Art.17.– Consiliul local al municipiului Deva poate acorda, în semn de suprema cinstire, titlul de “Cetatean de onoare al municipiului”.
Art.18.- Titlul de “Cetatean de onoare” al municipiului Deva poate fi acordat unei persoane fizice romane sau straine cu merite deosebite în viata politica, stiintifica, economica, sociala, culturala, religioasa, sportiva, sau altor persoane importante.
Art.19.- Nu poate fi acordat titlul de “Cetatean de onoare” persoanelor care au suferit condamnari civile sau penale.
Art.20.- Cetatenii carora li s-a acordat titlul de “Cetatean de onoare” beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului Deva;
- accesul gratuit în institutiile social-culturale, în locurile publice cu plata si în utilizarea mijloacelor de transport în comun, aflate în subordinea Consiluului local al municipiului Deva.
Art.21.- In cazul în care, ulterior acordarii titlului de “Cetatean de onoare” persoana respectiva este condamnat civil sau pnal, precum si în situatia în care se descopera ca a suferit anterior o asemenea condamnare, necunoscuta la data acordarii titlului de catre Consiliul local, se va proceda la retragerea titlului de “Cetatean de onoare”, utilizandu-se aceiasi procedura.
Art.22.– Locuitorii municipiului Deva sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala.Locuitorii satelor apartinatoare municipiului Deva sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes dosebit din satele respective.
Art.23.– Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate, în mediul rural, si pe cartiere sau strazi, în mediul urban. Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor în functie.Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul. Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului municipiului Deva.
Art.24.– Potrivit legii, patrimoniul municipiului Deva este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în propriertatea publica si în proprietatea privata ale municipiului, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Bunurile care aparitin unitatii administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.
Inventarul bunurilor unitatii administrativ-teritoriale se actualizeaza annual. Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz. Bunurile aflate în proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoreiale si cele proprietatea privata a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate sau pot fi atribuite în folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, numai în conditiile legii.
Consiliul local al municipiului Deva hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, numai în conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
Art.25.– Consiliul local al municipiului Deva hotaraste asupra cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romane ori straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes local, precum si asupra stabilirii unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari.
Art.26.– Municipiul Deva este înfratit cu:
- Orasul Arras din Franta;
- Municipiul Yancheng – Republica Populara Chineza, si
- Orasul Szigetvar – Ungaria
Art.27.– Consiliul local al municipiului Deva atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.
Art.28.– Stema municipiului Deva a fost avizata prin Hotararea Consiliului local Deva, nr.39/1994 si aprobata prin Hotararea Guvernului nr.790/27 septembrie 1999, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.490/12 octombrie 1999.
Art.29.– Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei municipiului Deva:
- Descrierea stemei:
Stema municipiului Deva se compune dintr-un scut taiat.
- In partea superioara, pe fond rosu, un personaj ecvestru purtand costum antic si stegul dac, un sarpe cu cap de lup, totul de aur.
- In partea inferioara, pe fond albastru, o cetate de argint avand la dreapta soarele de aur, format dintr-o bulina centrala cu raze si la stanga semiluna de argint.
Scutul este timbrat de o coroana murala de argint formata din 7 turnuri crenelate.
- Semnificatia elementelor însumate:
- Personajul, Regele Decebal, aminteste înalta civilizatie dacica;
- Constructia evoca cetatea medievala la adapostul careia localitatea s-a dezvoltat;
- Soarele si semiluna semnifica viata tumultoasa a localitatii, important centru administrativ, economic si social-cultural al judetului Hunedoara;
- Coroana murala care timbreaza scutul, semn specific centrelor urbane, vorbeste despre unitatea obstii si desemneaza, totodata, locul pe care aceasta asezare îl ocupa în ierarhia oraseneasca, faptul ca este municipiu resedinta de judet.
Art.30.– Modificarea sau completarea prezentului statut se poate face doar prin hotarare a Consiliului local al municipiului Deva.
Art.31.– La data întrarii în vigoare a prezentului statut se abroga Hotararea Consiliului local al municipiului Deva, nr.19/1992 privind aprobarea Statutului municipiului Deva.

 

H O T Ă R Â R E A Nr.225/2008*
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva


Consiliul local al municipiului Deva
Judetul Hunedoara,


Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, din continutul căreia rezultă necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva
În conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanta Guvernului României nr.53/2002 privind statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003,
În temeiul art 36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”a”, ale art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. – Art.20 din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva se modifică şi va avea următorul continut:
“Cetătenii cărora li s-a acordat titlul de “Cetătean de onoare” beneficiază de următoarele drepturi:
- înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului Deva;
- accesul gratuit în institutiile social-culturale, în locurile publice cu plată şi în utilizarea mijloacelor de transport în comun, aflate în subordinea Consilului local al municipiului Deva.
- pot beneficia la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Deva, cetătenii de onoare cu domiciliul in municipiul Deva, de atribuirea în folosintă gratuită a unei suprafete de teren de până la 500 m.p. în intravilanul municipiului, în vederea construirii unei locuinte.”
Art.II. – Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva rămân neschimbate.
Art.III. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului judetului Hunedoara
- Primarului municipiului Deva;
- Serviciului Comunitar de Cadastru şi Agricultură;
- Directiei managementul resurselor umane şi economice, relatii publice.

Deva, 20 mai 2008

      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

      Consilier,
      Ferdinand Zoltan Pogocsan
      CONTRASEMNEAZĂ,
      Secretar,
      Laura Sarbu

*Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti

ziarulhunedoreanului1servushunedoara1mesagerul1glasulhunedoarei1accentmedia1hunedoaramea1
gazetareplica1hunedoaraplus1hunedoaralibera1hunedoaratv1kapitaltv1