Statutul orașului

Primăria orașului Deva. (Photo: www.orasuldeva.ro)

STATUTUL ORAȘULUI DEVA
HOTĂRÂREA NR.197/2003
privind aprobarea Statutului municipiului Deva Județul Hunedoara,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, din conținutul căreia rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale, municipiul Deva, În conformitate cu prevederile articolului 20 din Ordonanța Guvernului României nr.53/2002 privind statutul- cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003, În temeiul art.38 alin.3, precum și al art.46 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

H O T A R A S T E:
Art.1. – Aprobă Statutul municipiului Deva, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.19/1992.
Deva, 29 mai 2003
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Grigorie Burjan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jr. Ioan Petru Albu

Anexă la Hotărârea nr.197/2003

S T A T U T U L
unității administrativ-teritoriale, Municipiului D e v a

Municipiul Deva, colectivitate umană cu personalitate juridică și autonomie deplină în administrarea intereselor locale și exercitarea autorității în teritoriul administrativ prevăzut de lege, își stabilește următorul statutul:
Art.1. – Municipiul Deva este situat în județul Hunedoara, delimitat la est de orașul Simeria și comuna Hărău, la nord de comunele Șoimuș și Vețel, la vest de comunele Cârjiți și Pestișul Mic, iar la sud de municipiul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul Statut. Municipiul Deva este localitate de rangul II, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a “Rețeaua de localități”.
Art.2. – Municipiul Deva cuprinde, în afara orașului Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea-Mică și Archia.
Localitatea componentă Sântuhalm face parte din trupul principal al orașului Deva și este situată în partea estică a municipiului, pe D.N.7 la 2 km distanță de acesta. Satul aparținător Cristur are o suprafață totală de 199,98 ha și este situat în partea sud-estică a municipiului Deva pe DN 68 N, la o distanță de 1,5 km fața de DN 7. Satul aparținător Bârcea Mică are o suprafață totală de 31, 57 ha, este situat în partea sud-estică a municipiului Deva și la est de localitatea Cristur, pe Dc 123 care se ramifica din DN 68B. Satul este situat la 4,1 km fața de Deva (pe traseul DN 68B, Dc 123), respectiv la 800 m fața de satul Cristur pe Dc 123. Satul aparținător Archia are o suprafață totală de 24,44 ha, este situat în partea sudică a municipiului Deva pe Dc 124, la o distanță de 2,4 km fața de DN 7. Suprafața municipiului Deva este de 5883,48 ha, iar intravilanul este de 1513,96 m.p..Intravilanul satelor aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia însumează o suprafață de 256,99 ha.
Art.3. – Municipiul Deva, vechi centru istoric, iar mai recent politico-administrativ, cultural și economic, este reședința județului Hunedoara. Așezat la poalele Dealului Cetății, orașul Deva și-a conturat o personalitate proprie, care l-a propulsat la un loc de cinste în rândul municipiilor din România. Din secolul XIII, când localitatea a devenit cunoscută datorită cetății, aici s-au scris pagini de seamă ale istoriei și culturii. Din punct de vedere al provinciilor istorice românești, orașul Deva este situat în zona de interferență a Transilvaniei cu Banatul. Prima mărturie scrisă în care este amintit numele orașului, datează din 1269, când într-un act emis de ducele Transilvaniei Ștefan fiul lui Bela al IV-lea, se amintește de cetatea regală Deva (“Castrum Deva”).
Art.4. – Populația municipiului Deva (potrivit datelor recensământului din 2002 (nevalidate încă) se prezintă astfel:
– Municipiul Deva 69.257
din care:
– În localitatea Deva 65.873
– În localitatea Sântuhalm 553
– În satul Cristur 1.388
– În satul Bârcea Mică 1.351
– În satul Archia 92
Populația municipiului Deva, la data de 18 martie 2002 (ultima cifra oficială) se ridică la 69.257 locuitori, din care:
– 33.341 bărbați
– 35.916 femei.
Componența etnică, calculată potrivit datelor recensământului din 18 martie 2002 (nevalidate încă), se prezintă astfel:
-români… … … … … … … 61.785
-maghiari… … … … … … 5.968
-rromi… … … … … … . 878
-germani… … … … … … 338
Pe lângă etniile de mai sus, în municipiul Deva domiciliază și: secui, ucrainieni, sârbi, turci, evrei, ruși, lipoveni, italieni, polonezi.
Art.5. – Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală își au sediul în Deva, Piața Unirii nr.4, acestea sunt:
– Consiliul local al municipiului Deva ca autoritate deliberativă, și
– Primarul ca autoritate executivă
Art.6. – Consiliul local al municipiului Deva, constituit la data de 21 iunie 2000, este format din 23 de consilieri, având următoarea componentă politică:
– Partidul Național Liberal – 10 consilieri;
– Partidul Social Democrat – 5 consilieri;
– Partidul România Mare – 4 consilieri;
– Uniunea Democrată Maghiară din România – 4 consilieri;
Art.7. – Primarul, viceprimarii și secetarul municipiului, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului local, constituie o structura funcțională cu activitate permanentă, denumită primărie.
Art.8. – Primarul în îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de Legea administrației publice locale, nr.215/2001, conduce compartimentele funcționale din cadrul apartului propriu de specialitate al Consiliului local, precum și serviciile publice locale, reprezintă municipiul în calitatea sa de persoană juridică, exercită funcția de ordonator principal de credite.
Art.9. – Serviciile publice existente, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, sunt următoarele:
– Serviciul public local de asistență socială;
– Serviciul public administrare imobile “Locato”;
– Serviciul comunitar de cadastru și agricultură;
– Unitatea publică de asistență socială “Cantina de ajutor social” Deva;
– Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
Art.10. – Orice alte servicii publice se pot înființa numai în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Deva.
Art.11. – Municipiul Deva este situat în zona de împletire a fluxurilor de trafic care leagă zona centrală a țării cu cea de vest prin DN 7 (E15) Sebeș – Deva – Arad – Nădlac, și zona de sud cu cea de nord prin DN 66 și Dn 76, care împreuna formează drumul E79 Calafat – Craiova – Petroșani – Simeria – Deva – Brad – Oradea – Borș. Municipiul Deva este legat prin drumuri modernizate de toate orașele județului, cele mai importante rute fiind Deva – Hunedoara (18 km), Deva – Brad (34 km), Deva – Orăștie (28 km) și Deva – Hațeg – Petroșani (93 km).Circulația feroviară este facilitată de existența magistralei feroviare 200, București – Deva – Arad – Curtici.
Art.12. – În municipiul Deva funcționează unități de învățământ, de cultură, presă, radio și televiziune. În cadrul învățământului preuniversitar, alături de cele 10 licee, în municipiul Deva mai funcționează 5 școli profesionale, 5 școli postliceale, 2 școli de maiștri, 6 școli generale, 6 grădinițe cu program normal, 6 grădinițe cu program prelungit, o creșă și 2 centre de plasament.
În anul 1990 a fost înființată Universitatea Ecologică care are un profil privat funcționând sub direcția fundației Ateneul Român.
Din anul 1997 funcționează Colegiul Pedagogic – coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara. În anul 1999 s-au pus bazele Centrului Teritorial de Învățământ Economic Deschis la Distanță, filiala a Academiei de Studii Economice București, cu sediul în cădirea Colegiului Național Decebal.
În domeniul culturii municipiul Deva dispune de următoarele instituții:
– Biblioteca județeană Hunedoara – Deva;
– Muzeul Civilizației Dacice și Romane;
– Teatrul de Estradă Deva;
– Casa de Cultură “Drăgan Muntean” Deva.
Ca organe de presa apar:
– Cotidianul “Cuvântul Liber”;
– Cotidianul “Hunedoreanul”;
– Săptămânalul “Călăuză”;
– Săptămânalul “Replică”;
– Săptămânalul “Gazetă de Hunedoara”;
– Saptamanaul “Actual”.
Municipiul Deva beneficiază de trei posturi de televiziune, respectiv: PRO TV Deva, TELE 7 Deva, Antena 1 Deva.
În municipiul Deva funcționează următoarele posturi de radio locale: Radio “Deva”, Radio 21, Radio “Analog”, Radio “Național FM”, Radio “PRO FM” Deva, Radio “Micul Samaritean” Deva.
Art.13. – Activitatea de supraveghere a stării de sănătate, coordonarea rețelei sanitare, inspecția sanitară și eliberarea autorizațiilor și avizelor sanitare este coordonată de Direcția de Sănătate Publică.
În cadrul Spitalului județean funcționează 25 de secții cu un număr de 1053 paturi, personalul incluzând 169 de medici, 570 cadre sanitare medii și 270 cadre auxiliare. Pe lângă Spitalul județean mai funcționează cinci dispensare școlare și un dispensar sportiv. Primul laborator privat a început să funcționeze în anul 1992 sub denumirea Bioclinică. Din anul 1994 ca urmare a asocierii cu parteneri francezi s-a creat societatea Laboratoires Biomedical International. Pentru distribuția medicamentelor a luat ființă în anul 1992 Europharm – Sucursala Deva. În anul 1998 și-a început activitatea Casa Asigurărilor Sociale. Din anul 1999 s-au înființat cabinete medicale individuale în cadrul cărora funcționează medicii de familie.
Art.14. – Municipiul Deva are un profil economic complex, în cadrul căruia sectoarele terțiar (serviciile) și secundar (industria) sunt cel mai bine reprezentate. În anul 2000 populația activă reprezenta 32% din totalul populației municipiului.
Structura pe ramuri economice a populației active se prezintă astfel:
– industria extractivă – 4,85%;
– industria prelucrătoare – 16,66%;
– industria energiei electrice și termice – 6,10%;
– construcții – 12,9%;
– transporturi – 9,95%;
– comerț – 22,08%;
– finanțe și bănci – 3,30%;
– administrație publică – 4,46%;
– învățământ – 6,35%;
– sănătate – 7,58%;
– agricultură – 0,32%, și
– alte activități – 5,5%.
Dintre ramurile industriei în municipiul Deva cea mai mare pondere o au:
– industria materialelor de construcții – 25%;
– industria extractivă a minereurilor neferoase – 21%;
– industria alimentară – 18%;
– industria construcțiilor de mașini – 14%;
– industria textilă – 13%;
Alte ramuri (energetică, metalurgică etc. ) reprezintă 9% din totalul activităților industriale.
Alături de industrie un rol deosebit îl dețin activitățile comerciale, de transporturi, telecomunicații, gospodărie comunală.
Art.15. – Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Deva, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999 și Hotărârea Guvernului României nr.1352/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr.634 bis.
Art.16. – Partidele politice care își desfășoară activitatea în municipiul Deva, sunt următoarele:
– Partidul Național Liberal;
– Partidul Social Democrat;
– Partidul România Mare;
– Uniunea Democrată Maghiară din România;
– Partidul Umanist Român Social Liberal;
– Partidul Democrat;
– Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat;
– Partidul Popular Creștin;
– Partidul Unității Naționale a Românilor;
– Partidul Socialist al Muncii.
Art.17. – Consiliul local al municipiului Deva poate acorda, în semn de supremă cinstire, titlul de “Cetățean de onoare al municipiului”.
Art.18. – Titlul de “Cetățean de onoare” al municipiului Deva poate fi acordat unei persoane fizice române sau străine cu merite deosebite în viața politică, științifică, economică, socială, culturală, religioasă, sportivă, sau altor persoane importante.
Art.19. – Nu poate fi acordat titlul de “Cetățean de onoare” persoanelor care au suferit condamnări civile sau penale.
Art.20. – Cetățenii cărora li s-a acordat titlul de “Cetățean de onoare” beneficiază de următoarele drepturi:
– înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului Deva;
– accesul gratuit în instituțiile social-culturale, în locurile publice cu plată și în utilizarea mijloacelor de transport în comun, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Deva.
Art.21. – În cazul în care, ulterior acordării titlului de “Cetățean de onoare” persoana respectivă este condamnat civil sau penal, precum și în situația în care se descoperă că a suferit anterior o asemenea condamnare, necunoscută la data acordării titlului de către Consiliul local, se va proceda la retragerea titlului de “Cetățean de onoare”, utilizându-se aceiași procedură.
Art.22. – Locuitorii municipiului Deva sunt consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială. Locuitorii satelor aparținătoare municipiului Deva sunt consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din satele respective.
Art.23. – Cetățenii pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau străzi, în mediul urban. Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta. Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți. Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul. Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștința publică prin grija Secretarului municipiului Deva.
Art.24. – Potrivit legii, patrimoniul municipiului Deva este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietatea privată ale municipiului, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Bunurile care aparțin unității administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.
Inventarul bunurilor unității administrativ-teritoriale se actualizează anual. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz. Bunurile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale și cele proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome și instituțiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate sau pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, numai în condițiile legii.
Consiliul local al municipiului Deva hotărăște cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, numai în condițiile legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.
Art.25. – Consiliul local al municipiului Deva hotărăște asupra cooperării sau asocierii cu persoane juridice române ori străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local, precum și asupra stabilirii unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări.
Art.26. – Municipiul Deva este înfrățit cu:
– Orașul Arras din Franța;
– Municipiul Yancheng – Republica Populară Chineză, și
– Orașul Szigetvar – Ungaria
Art.27. – Consiliul local al municipiului Deva atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local.
Art.28. – Stema municipiului Deva a fost avizată prin Hotărârea Consiliului local Deva, nr.39/1994 și aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.790/27 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490/12 octombrie 1999.
Art.29. – Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei municipiului Deva:
– Descrierea stemei:
Stema municipiului Deva se compune dintr-un scut tăiat.
– În partea superioară, pe fond roșu, un personaj ecvestru purtând costum antic și steagul dac, un șarpe cu cap de lup, totul de aur.
– În partea inferioară, pe fond albastru, o cetate de argint având la dreapta soarele de aur, format dintr-o bulina centrală cu raze și la stânga semilună de argint.
Scutul este timbrat de o coroana murală de argint formată din 7 turnuri crenelate.
– Semnificația elementelor însumate:
– Personajul, Regele Decebal, amintește înalta civilizație dacică;
– Construcția evoca cetatea medievală la adăpostul căreia localitatea s-a dezvoltat;
– Soarele și semilună semnifică viața tumultoasă a localității, important centru administrativ, economic și social-cultural al județului Hunedoara;
– Coroana murală care timbrează scutul, semn specific centrelor urbane, vorbește despre unitatea obștii și desemnează, totodată, locul pe care această așezare îl ocupă în ierarhia orășenească, faptul că este municipiu reședință de județ.
Art.30. – Modificarea sau completarea prezentului statut se poate face doar prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Deva.
Art.31. – La data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva, nr.19/1992 privind aprobarea Statutului municipiului Deva.

H O T Ă R Â R E A Nr.225/2008*
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva
Județul Hunedoara,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, din conținutul căreia rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva
În conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanța Guvernului României nr.53/2002 privind statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003,
În temeiul art 36 alin.2 lit. “a”, alin.3 lit. “a”, ale art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. I. – Art.20 din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva se modifică și va avea următorul conținut:
“Cetățenii cărora li s-a acordat titlul de “Cetățean de onoare” beneficiază de următoarele drepturi:
– înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului Deva;
– accesul gratuit în instituțiile social-culturale, în locurile publice cu plată și în utilizarea mijloacelor de transport în comun, aflate în subordinea Consilului local al municipiului Deva.
– pot beneficia la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Deva, cetățenii de onoare cu domiciliul în municipiul Deva, de atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de până la 500 m.p. în intravilanul municipiului, în vederea construirii unei locuințe. “
Art. II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.197/2003 privind aprobarea Statutului municipiului Deva rămân neschimbate.
Art. III. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituției Prefectului județului Hunedoara
– Primarului municipiului Deva;
– Serviciului Comunitar de Cadastru și Agricultură;
– Direcției managementul resurselor umane și economice, relații publice.

Deva, 20 mai 2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Ferdinand Zoltan Pogocsan
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Laura Sârbu

*Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenți

TAGS:
Comments are closed.